Wyszukiwanie treści
Szukaj

Ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych

7 listopada 2016

Zaproszenie do składania ofert w sprawie współpracy w ramach Projektu pn. „Publiczne usługi elektroniczne w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020 Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu RPWP.02.01.02-IŻ-00-30-001/16 w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie może zostać podmiot niepodlegający wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu zaprasza zainteresowane podmioty z sektora służby zdrowia do współpracy w zakresie świadczenia e-usług w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotem projektu „Publiczne usługi elektroniczne w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” jest wdrożenie następujących e-usług:

 • Zewnętrzne zlecenia i wyniki elektroniczne
 • Telekonsultacje specjalistyczne (konsultacje międzylekarskie)
 • Zdalna analityka danych obrazowania (teleradiologia)
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu (SSO)

Informacje dodatkowe:

 1. Umowa o dofinansowanie Projektu zawierana będzie tylko z liderem (partnerem wiodącym), który będzie miał status beneficjenta i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast będą współuczestniczyć w realizacji projektu.
 2. Partnerem umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 3. Partnerem może być jedynie podmiot, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 2.1.1.
 4. Partnerzy będą zobowiązani do dołączenia do wniosku:
 5. Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT;
 6. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 7. Oświadczenia o przestrzeganiu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające status podatnika podatku VAT;
 10. Oświadczenia o niekaralności w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom;
 11. Oświadczenia o niewykluczeniu z dofinansowania, na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 

Załącznikiem do ogłoszenia jest projekt umowy.

Posted in Aktualności by admin