Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Okulistyki – Termin składania ofert: 14.06.2018 godz. 12:00

8 czerwca 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Okulistyki oraz realizacja programu lekowego – leczenie neowaskularnej ( wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ( AMD)

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

Przedmiot konkursu:

składający ofertę przyjmie obowiązki udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych określonych w wykazie zamieszczonym powyżej;

Adresaci konkursu:

podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w przedmiocie konkursu:

 1. Osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
 2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą

 

Data zawarcia/obowiązywania umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas:

01.07.2018r – 31.12.2018r.

 

Szczegółowe warunki konkursu:

szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz do składania ofert jest dostępny w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem

Opiekuńczo- Leczniczym SPZOZ przy. ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w pokoju 235.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SPZOZ przy. ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu do dnia 14.06.2018r godz. 12.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert, rozstrzygnięcie konkursu :

 1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018r. o godz. 12:30, w sali 219 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SPZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (dopuszcza się możliwość obecności podmiotów składających ofertę)
 2. wyniki rozstrzygnięcia Konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Szpitala i na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 oraz przy ul. Szwajcarskiej 3.

 

Termin związania ofertą:              

do dnia 14 lipca 2018

 

Informacje dodatkowe:

 1. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie tylko jednej oferty w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty,
 2. organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
 3. w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, podmiot składający ofertę może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest,
 4. oferentom przysługuje uprawnienie do składania odwołań, dotyczących rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o wynikach rozstrzygnięcia konkursu ofert,
 5. oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej hasłem ,,konkurs ofert” oraz przedmiotem zamówienia, którego oferta dotyczy pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
 6. przyjmuje się kryteria oceny ofert : kwalifikacje personelu, zaproponowaną wartość przedmiotu zamówienia, ciągłość, kompleksowość, dostępność i jakość udzielanych świadczeń.
 7. Kwalifikacje wymagane od oferenta : zawarte w szczegółowych warunkach określonych w projekcie umowy

Dyrektor

 

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie 11 czerwca 2018 12:12 457 KB
doc Formularz oddział okulistyczny 8 czerwca 2018 13:31 51 KB
Posted in Konkursy ofert by Maciej Domański

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.