Wyszukiwanie treści
Szukaj

Fundusze Europejskie – Program Regionalny

Logo Fundusze Europejskie - Program regionalny

 

Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu”

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do świadczeń realizowanych przez Szpital

 

Opis przedmiotu projektu:
Realizacja projektu zapewni gotowość techniczną i zwiększy dostępność usług gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych (rejestr zdarzeń med. i EDM, akwizycja danych
pacjentów, Elektron. wymiana zleceń i wyników), komunikacji elektron. (teleradiologia)

 

Kluczowymi elementami projektu są:

 

1) budowa i wdrożenie usług elektron.:
Rejestr zdarzeń med. i EDM
Elektroniczna wymiana zleceń i wyników;
Akwizycja danych pacjentów;
Telemedyczna analityka danych obrazów. med..

 

2) niezbędne dla wytwarzania i udostępniania usług elektron. doposażenie środowiska informatycznego SPZOZ im. Strusia w Poznaniu w zakresie:
Infrastruktury sprzętowej dla wytwarzania usług elektronicznych
(serwery, switche, macierz, tablety);
Infrastruktury programowej przetwarzania danych dla usług elektron.;
Infrastruktury systemowej dla wytwarzania usług elektron.
(urządzenie Wysokiego Poziomu Bezpieczeństwa, licencja oprogramowania, Transmisja video z sal operacyjnych (zestaw sprzętowo-programowy z instalacją), Archiwizacja i zabezpieczanie danych (licencja oprogramowania))

 

Wartość projektu: 2.607.248,86 zł
Kwota dofinansowania: 1 869 876,75 zł

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ

396 total views, 1 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.