Wyszukiwanie treści
Szukaj

BHP

Lokalizacja:

blok D, piętro 1, pokój 150

Opis:

Pracownicy:

Specjalista ds. BHP mgr Maciej Maciejewski

Zadania służby BHP określa Rozporządzenie RM z 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.109, poz.704 ze zm.).

Główne zadania :

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 • sporządzanie i przedstawianie co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w opracowaniu planów modernizacji i przekazywaniu do użytku nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp,
 • udział w opracowywaniu regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie instruktażu ogólnego bhp,
 • nadzór w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych występujących w środowisku pracy,
 • przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz prowadzenie rejestrów zleconych pomiarów ,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną,
 • uczestnictwo w pracach komisji bhp.
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
Dane kontaktowe:
tel 61 8739 296
bhp@szpital-strusia.poznan.pl

630 total views, 2 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.