Wyszukiwanie treści
Szukaj

Dział Nadzoru Medycznego

Lokalizacja:

blok D, piętro 2, pokoje 224, 225, 226, 227, 240

Kierownik Działu Nadzoru Medycznego

mgr Julita Brojewska – Gil

Kierownik Sekcji Kontraktowania, Monitorowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Agnieszka Prusak

Zadania Działu:
 • Prowadzenie spraw związanych z ruchem chorych, przygotowywanie dziennego zastawienia przyjęć i wypisów. Prowadzenie spraw związanych  ze statystyką medyczną, elektroniczną ewidencją  pacjentów.
 • Przygotowywanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganiami NFZ.
 • Sporządzanie  ofert do innych niż NFZ instytucji  na  realizację świadczeń medycznych (Ministerstwo Zdrowia, Urząd Miasta i inne).
 • Negocjowanie w sprawie zawierania umów o świadczenia medyczne z NFZ oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi.
 • Prowadzenie i ewidencja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Przekazywanie kopii umów komórkom organizacyjnym, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w formie raportów statystyczno-medycznych z realizacji wszystkich  kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, przekazywanie sprawozdań do WOW NFZ.
 • Nadzorowanie prawidłowego i terminowego sporządzania obowiązujących sprawozdań przez oddziały, pracownie i poradnie oraz organizowanie narad i instruktaży w tym zakresie .
 • Prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianiem podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. ( NFZ, Policja, ZUS, Sąd, Prokuratura itp.)
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wymaganym i niezbędnym przez podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnianie  właściwym organom analiz, zestawień oraz danych o udzielanych świadczeniach zdrowotnych( GUS , Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego itp.)
 • Opracowanie cennika usług medycznych oraz jego aktualizacja w miarę potrzeb w porozumieniu z Działem ekonomiczno- finansowym oraz z komórkami organizacyjnymi realizującymi świadczenia medyczne.
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych dot. wykonania kontraktów i przekazywanie ich Dyrektorowi ds. Lecznictwa oraz Dyrektorowi ds. Ekonomiczno –Administracyjnych
 • Zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi – podwykonawcami w drodze postępowanie konkursowego zgodnie z wymogami NFZ w oparciu o materiały konkursowe NFZ.
 • Przygotowywanie i zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi korzystającymi ze świadczeń realizowanych przez WSM im. J. Strusia z ZOL. SPZOZ na podstawie wniosku jednostki.
 • Załatwianie całokształtu spraw  związanych z przyjmowaniem do szpitala osób bez dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej:
  –  występowanie w imieniu nieubezpieczonych pacjentów do MOPR o pokrycie kosztów leczenia,
  –  prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pacjentów po zakończonym leczeniu do schronisk., Domów Pomocy Społecznej,
  –  załatwianie formalności związanych z  pochowaniem osób samotnych i bezdomnych zmarłych w szpitalu.
 • Podejmowanie starań o umieszczenie pacjenta Zakładzie  Opiekuńczo – Leczniczym na wniosek pacjenta, jego rodziny lub lekarza prowadzącego.
 • Weryfikacja wzorów formularzy dokumentacji medycznej na zgodność z wymaganiami prawnymi.
 • Koordynowanie programów profilaktycznych finansowanych przez organ założycielski np. akcja PSA pod względem organizacyjnym i merytorycznym.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za usługi medyczne zlecane podwykonawcom, lekarzom kontraktowym.
 • Weryfikacja obciążeń sporządzanych przez komórki organizacyjne Zakładu dla jednostek zewnętrznych za wykonanie usług będących podstawą do wystawienia FV,
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień z ilości wykonanych usług medycznych do kosztów dla potrzeb Działu Finansowo – Księgowego.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją zapisów umów kontraktowych zawartych z NFZ (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów i Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.,
 • Nadzorowanie i wprowadzanie zmian potencjału Świadczeniodawcy w systemie SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji),
  –  Struktura organizacyjna
  –  Zasoby świadczeniodawcy (sprzęt medyczny)
  –  Zatrudniony personel
  –  Obsługa wniosków o zmianę danych personelu
  –  Rejestrowanie umów na podwykonawstwo,
  –  Zmiany harmonogramów komórek organizacyjnych Zakładu
  –  Sprawozdawanie elektroniczne raportów zbiorczych i deklaracji POZ, kolejek oczekujących,
 • Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ewidencjonowania usług medycznych w systemie informatycznym Szpitala.
 • Nadzór medyczny i monitorowanie danych medycznych w systemie informatycznym zgodnie z zakresem świadczeń komórki organizacyjnej Zakładu
Dane kontaktowe:
Kierownik 61 8739 019
tel 61 8739 000
e-mail mail@szpital-strusia.poznan.pl
Sekcje:
Sekcja Kontraktowania, Monitorowania i Rozliczeń
Sekcja Statystyki i Ruchu Chorych
Pracownicy Socjalni
Archiwum Medyczne

841 total views, 1 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.