Wyszukiwanie treści
Szukaj

Dział Służb Pracowniczych

Lokalizacja:

blok D, piętro 2

Kierownik działu

Magdalena Kaczmarek

Zadania Działu:
  1. Do zadań działu należy w szczególności:

a. administrowanie aktami osobowymi,

b. czynności związane z przyjęciem pracownika do pracy: rekrutacja, zawieranie i rozwiązywanie umów

o pracę,

c. czynności związane z zatrudnieniem pracowników;

– ewidencja i rozliczanie czasu pracy,

– kierowanie pracowników na lekarskie badania kontrolne / okresowe

– sporządzanie dokumentacji wypłat nagród jubileuszowych,

– sporządzanie wniosków emerytalnych, rentowych,

– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,,

– przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,

d. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanowisk i uposażeń,

e. system „Płatnik” (rejestrowanie i wyrejestrowanie pracownika),

f. ewidencja danych osobowych pracowników do celów obrony,

g. prowadzenie rejestru osób niepełnosprawnych i zatrudnionych w warunkach szczególnych,

h. prowadzenie rejestru umów zleconych / o dzieło / kontraktowych,

i. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy,

j. archiwizowanie dokumentów Działu,

k. sprawozdawczość własna i dla potrzeb innych komórek organizacyjnych,

l. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rezydentów i stażystów (korespondencja z Izbą Lekarską,

Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Zdrowia, zawieranie umów, przedłużanie,

rozwiązywanie, urlopy, absencje, staże itp.),

ł. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym

regulaminem, a w szczególności:

– określenie potrzeb socjalno-bytowych załogi,

– współdziałanie przy ustalaniu zasad podziału Zakładowego Funduszu Socjalnego,

– organizowanie różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin,

– prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej działalności socjalnej,

– prowadzenie ewidencji wykorzystanych przez pracowników środków z ZFŚS,

– współpraca z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych

m. przestrzeganie procedur w zakresie systemu Zarządzania Jakością,

n. prowadzeni postępowań w przedmiocie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne:

– przygotowanie procedury postępowań,

– opracowanie umów o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz uzyskanie opinii radcy

prawnego w tym zakresie,

– przygotowanie i prowadzenie postępowania,

– zawarcie umów,

– administrowanie dokumentami.

 

Dokumenty CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@szpital-strusia.poznan.pl

Z klauzulą obowiązku informacyjnego Kandydaci mogą zapoznać się tutaj

Dane kontaktowe:
Kierownik
Magdalena Kaczmarek
61 8739 304
mkaczmarek@szpital-strusia.poznan.pl
z-ca
Justyna Abramczyk
61 8739 034
jabramczyk@szpital-strusia.poznan.pl
e-mail kadry@szpital-strusia.poznan.pl
Sekcje:
Sekcja Spraw osobowych i Zatrudnienia
Stanowisko ds. Socjalnych

1,958 total views, 3 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.