Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Lokalizacja:

ul. Szkolna 8/12, budynek J, pietro III i IV

Ordynator oddziału
Anna Baranowska

Anna Baranowska

Opis:

Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobową pielęgnację i kontynuację leczenia.

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela następujących świadczeń:

– świadczenia lekarskie,

– świadczenia pielęgniarskie,

– rehabilitację ogólną, w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego,

– świadczenia psychologa,

– terapię zajęciową,

– leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne,

– zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

– zapewnienie badań diagnostycznych,

– edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji
w warunkach domowych,

– zapewnienia transportu sanitarnego – zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 listopada 2012 r. Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w sprawie zasad korzystania
z transportu sanitarnego.

 

3. Ww. świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie skalą „Bartel” (załącznik) otrzymali od 0 do 40 pkt i wymagają opieki osób trzecich.

4. Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie w skali „Bartel” otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

5. ZOL współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie realizacji zadań i celów.

6. ZOL zobowiązany jest do przestrzegania procedur w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

7. Prace personelu organizuje i nadzoruje kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

8. Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela informacji dot. możliwości skorzystania ze świadczeń telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1200, pod numerem

– 61 858 57 69.

Kontakt:
Kierownik 61 8585769
Dyżurka pielęgniarska III pietro 61 8585769
Dyżurka pielęgniarska IV pietro 61 8739 790
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Zasady przyjecia do Zakladu Opiekuńczo-Leczniczego