Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na badania laboratoryjne – Termin składania ofert: 23.04.2024 |

12 kwietnia 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL.SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ

Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2024 r. godz. 11:00

 


 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

1. Zmiana w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do SWKO nie może być dokonana w trakcie trwania postępowania konkursowego.

2. Udzielający zamówienia dopuszcza odbiór wyników odwrotnie w sytuacji dostarczania przez jego pracowników kolejnego materiału do badań.

 


 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi cd. 22.04.2024

Pyt. 1

§3 Proszę o uzupełnienie zapisu, celem dookreślenia poprzez wskazanie, iż „Podstawę do wykonania Badań określonych w § 1 stanowi prawidłowo wystawione skierowanie, wystawione w formie…”

Odp. Prawidłowo wystawione oznacza zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy.

Proszę o dookreślenie kto pobiera materiał do wykonania badań? –

Odp. Materiał do badań pobiera personel Udzielającego zamówienia

Czy PZ zobowiązany jest dostarczyć swoje zestawy do pobrań? –

Odp. Przyjmujący zamówienie nie jest zobowiązany do dostarczenia swoich zestawów do pobrań.

Kto przewozi materiał do laboratorium? –

Odp. Materiał do laboratorium przewozi Udzielający Zamówienia

Z jaką częstotliwością jest przekazywany materiał?  –

Odp. Wysyłka materiału do badań ujętych w pakiecie stanowiących przedmiot konkursu organizowana jest 2 razy w tygodniu. W wyjątkowych przypadkach, gdy badanie ma być wykonane w trybie „CITO” organizowany jest dodatkowy transport.

Pyt. 2

§4 ust. 3 Proszę o wyrażenie zgody na przekazywanie wyników badań wyłącznie w formie elektronicznej i rezygnację z formy papierowej, która to forma stanowi podwyższone ryzyko wycieku danych szczególnej kategorii, tj. danych medycznych. Proszę o zmianę zapisu poprzez wskazanie, iż wyniki będą udostępniane w wersji elektronicznej przez dedykowane systemy teleinformatyczne wymagające zalogowania się przez uprawnionych użytkowników. Takie działania zabezpieczają w sposób adekwatny dane osobowe Pacjentów przed dostępem osób niepowołanych.

Odp. Zapis §4 ust 3 umowy przewiduje różne rozwiązania w tym również formę elektroniczną. Jeżeli wynik będzie przekazany w formie elektronicznej nie jest wymagana forma papierowa.

 

Pyt. 3

§6 Proszę o dodanie zapisu w następującym brzmieniu „Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi…” – celem jednoznacznego określenia wartości.

Proszę o dookreślenie w umowie w jakiej formie Przyjmujący Zamówienie powinien dostarczyć Udzielającemu Zamówienie faktury wraz z wykazem – proszę o wskazanie doręczenia dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez UZ, np. jako szyfrowany załącznik do e-mail albo przez dedykowaną aplikację – po zalogowaniu się uprawniony personel Udzielającego ma wgląd we wszystkie faktury i zestawienia (w tym historyczne), samodzielnie może określać osoby upoważnione i zarządzać poziomem dostępów.

Odp. Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynikać będzie z załącznika nr 1 do umowy. Natomiast odnosząc się do drugiej części pytania Udzielający zamówienia informuje, że nie ma przeciwskazań, aby faktury wraz z załącznikiem były doręczane w formie elektronicznej – Oferent na etapie postępowania może złożyć stosowne oświadczenie.

§6 ust. 2

Proszę o jednoznaczne wskazanie w umowie, że „Przyjmujący Zamówienie ma prawo do dokonania corocznej waloryzacji, za pisemnym powiadomieniem Udzielającego Zamówienie.– wraz z zawiadomieniem Przyjmujący Zamówienie przesyła rewaloryzowany cennik badań.”.

Odp. Zapis § 6 ust. 2 umowy zawiera podstawy do zmiany cen w zakresie badań objętych umową. Zmiana może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy. Szpital nie dokona zmiany analizowanego zapisu umowy.

§10 ust. 3 Proszę o wyjaśnienie zapisu – zapis niezrozumiały

Odp. Udzielający zamówienia jest uprawniony do wstrzymania zleceń na badania w okresie wypowiedzenia umowy, gdyby zaszła taka okoliczność.

Pyt. 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyliczenie indeksu boreliozy (PMR i surowica) tylko dla klasy IgG? Pakiet P6 poz. 105.

Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wyliczenie indeksu boreliozy (PMR i surowica) tylko dla klasy IgG

 

Pyt. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w formularzu ofertowym czasu oczekiwania na wynik badania:

 

APCr (odporność na aktywowane białko C)- zamiast 7 to 10 dni roboczych

EPO (stężenie) – erytropoetyna- zamiast 7 to 22 dni robocze

Mutacja genu JAK 2 (mutacja V617F)- zamiast 1o to 21 dni robocze

Badania białkowe w kierunku gammapatii monoklonalnej – zamiast 7 to 10 dni roboczych

Osmolalność osocza – zamiast 3 to 5 dni roboczych oraz materiał osocze na surowica

Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina – zamiast z 3 na 10-20 dni roboczych

Serotonina – zamiast z 3 na 10-20 dni roboczych

Metanefryna, Normetanefryna – zamiast z 3 na 10-20 dni roboczych

Przeciwciała przeciw gangliozydom IgM – zamiast z 7 na 14 dni roboczych

Przeciwciała przeciw gangliozydom IgG – zamiast z 7 na 14 dni roboczych.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę w formularzu ofertowym czasu oczekiwania na wynik  – dotyczy wymienionych wyżej badań

 

Informujemy, że przystępując do postępowania konkursowego Przyjmujący zamówienie winien zaproponować ceny uwzględniając okoliczności, iż będą one modyfikowane na zasadach w tejże umowie przewidzianych. Warto jednakże podkreślić, iż zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej zmiany zapisów umowy są dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Jednocześnie informujemy, że wynik badania musi uwzględnić metodę oznaczania.

 

 

 

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Ogłoszenie Konkurs bad. laborat. 12.04.2024 r 12 kwietnia 2024 13:34 229 KB
pdf SWKO 12.04.2024 12 kwietnia 2024 13:34 1 MB
doc 2024.04.12_Formularz ofertowy cz.I 12 kwietnia 2024 13:34 21 KB
xls 2024.04.12_Formularz Ofertowy - Pakiet badań laboratoryjnych 12 kwietnia 2024 13:34 29 KB
pdf Formularz Ofertowy cz. I 12.04.2024 12 kwietnia 2024 13:34 497 KB
pdf Formularz Ofertowy cz. II Pakiet badań lab. 12.04.2024 r. 12 kwietnia 2024 13:34 2 MB
pdf Wzór umowy Załącznik nr 2 do SWKO 12 kwietnia 2024 13:34 765 KB
pdf Wzór umowy Zał nr 2 do SWKO uzupełniony 15 kwietnia 2024 09:57 1 MB
doc Odpowiedzi na stronę II podejście 2024 22 kwietnia 2024 13:12 236 KB
pdf Rozstrzygnięcie 26 kwietnia 2024 13:31 335 KB
Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek