Wyszukiwanie treści
Szukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej

2014-07-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2020-12-20

Podmiot

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym.
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres strony internetowej

www.szpital-strusia.poznan.pl

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz benery do których nie dodano napisów dla osób głuchych (filmy osadzone na stronie oraz w serwisach zewnętrznych nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej) – opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie.
• brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
• teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
• brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,
• brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
• wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
• odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
• nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 2020-09-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej informatyka@szpital-strusia.poznan.pl. Na w/w adres mailowy można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Raport o zapewnieniu dostępności Wniosek o zapewnienie dostępności

3,237 total views, 1 views today