Wyszukiwanie treści
Szukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej

2014-07-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2023-05-10

Podmiot

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym.
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres strony internetowej

www.szpital-strusia.poznan.pl

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz benery do których nie dodano napisów dla osób głuchych (filmy osadzone na stronie oraz w serwisach zewnętrznych nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej) – opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie.
• brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
• teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
• brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,
• brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
• wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
• odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
• nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 2020-09-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej informatyka@szpital-strusia.poznan.pl. Na w/w adres mailowy można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Tymczasowo prosimy o przesyłanie zgłoszeń na e-mail:
dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl

Pełnomocnik ds. dostępności
mgr Aneta Nowotarska
e-mail: anowotarska@szpital-strusia.poznan.pl
nr tel.: 61 873 92 65

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami. W zgłoszeniu podaj:
1. adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
2. swoje imię i nazwisko
3. swoje dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, adres)
4. informację, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np.: informacja dźwiękowa, druk powiększony)
Opis sposobu rozpatrywania wniosku o zapewnienie dostępności
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż:
• w przypadku dostępności cyfrowej w ciągu 7 dni,
• w przypadkach pozostałych w ciągu 14 dni, .
Jeżeli będziemy potrzebować więcej czasu na odpowiedź, zostaniesz o tym poinformowany, a w odpowiedzi podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nie będzie to trwało dłużej niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności cyfrowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy inne rozwiązanie problemu.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Pełnomocnika ds. dostępności – mgr Anny Ruszczak. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Szpitala im . Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Wejście do budynku:
Lokalizacja Szpitala pozwala na swobodny dojazd komunikacją miejską, pieszo lub własnym transportem. Szpital posiada 7 budynków, w których prowadzona jest podstawowa działalność i/lub obsługa interesantów oznakowanych literami. Wejście główne do Szpitala znajduje się w budynku D, który umiejscowiony jest wzdłuż głównej drogi dojazdowej. Przed wejściem głównym znajdują się przystanki autobusowe oraz duży parking. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się 7 miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking dla pozostałych osób jest płatny, koszt postoju – zgodnie z cennikiem operatora parkingu.
W portierni znajdującej się w holu głównym Szpitala, parter budynek „D” można zgłosić w razie potrzeby chęć skorzystania z wózka inwalidzkiego.
2. Budynki:
Budynki Szpitala połączone są siecią korytarzy, przejść, biegów ciągów schodowych, wind. Łącznie do budynków prowadzi 13 wejść, z których głównie korzysta personel Szpitala. Oddział Zakaźny zlokalizowany jest w odrębnym budynku nie połączonym z głównym budynkiem Szpitala. Jest to budynek parterowy, posiadający wejścia indywidualne do każdej z sal chorych oraz do gabinetów lekarskich. Wejścia do budynków są oznakowane, w większości stanowią wejścia służbowe tylko dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia tj. klucze, kody dostępu. Wejścia dla pacjentów umożliwiają korzystanie z nich osobom o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
3. Przestrzenie komunikacyjne:
Budynki Szpitala połączone są siecią korytarzy, przejść, biegów ciągów schodowych i wind. W obiekcie znajduje się 13 szybów windowych. Windy wewnątrz oznakowane są prawidłowo, posiadają głosowy system powiadamiania, przyciski umieszczone na prawidłowej wysokości, wyposażone są w znaki w języku Braille`a.
4. Schody:
W Szpitalu znajduje się kilkanaście klatek schodowych, każdy budynek posiada własny system oznaczeń i informacji oraz lokalizacji klatek. Zastosowany system instrukcji ewakuacyjnych ułatwia rozeznanie posadowienia klatek schodowych i ich funkcji. Na początku i końcu biegu schodowego znajduje się oznaczenie kontrastowym pasem na płaszczyźnie poziomej.
5. Ciągi komunikacyjne – komunikacja pozioma:
W budynkach Szpitala zachowana jest swobodna komunikacja pozioma, przestrzenie umożliwiają swobodny przejazd z miejscowymi przewężeniami. Każda kondygnacja jest utrzymana w innej kolorystyce, co ułatwia orientację osobom znającym obiekt.
6. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń:
Szpital zapewnia w budynkach informację na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny, nie posiada możliwości zapoznania się w sposób dotykowy lub głosowy. Przy głównym wejściu znajduje się tablica informacyjna oraz dyżurują osoby, które udzielają informacji.
7. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego:
Szpital zapewnia dostęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.
8. Dostępność komunikacyjno-informacyjna:
W Szpitalu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w miejscu, w którym realizowane będą świadczenia medyczne np. pobyt w Szpitalu – sekretariat danego Oddziału, wizyta w poradni ambulatoryjnej – zgłoszenie w rejestracji.
W Poradni POZ znajdującej się na parterze, budynek „D” jest miejsce z przewijakiem dla niemowląt oraz kącik zabaw dla dzieci.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny [Grupa AF].

 

Raport o zapewnieniu dostępnościWniosek o zapewnienie dostępności

4,643 total views, 6 views today