Wyszukiwanie treści
Szukaj

Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Klauzula obowiązku informacyjnego

MONITORING WIZYJNY

w

Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szanowny Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusiaz Zakładem Opiekuńczo Leczniczym – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 (61-285)

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować pod adresem iod@szpital-strusia.poznan.pl

 2. Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora w celu zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach obiektów szpitalnych oraz poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach Szpitala i na jego terenie wokół obiektów

 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

 4. Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe rejestrowane przez monitoring są przechowywane maksymalnie 45 dni.

 6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

1,015 total views, 1 views today