Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zasady przyjęcia do Szpitala

1.  O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo skierowanej przez uprawnioną instytucję, orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i uzyskaniu pisemnej zgody tej osoby, lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.

 

2.  Podczas ustalaniu terminu przyjęcia do szpitala (w przypadku przyjęcia planowego), pacjent informowany jest o godzinach zgłoszenia się do Izby Przyjęć.

 

3.  Zmiana terminu przyjęcia i przyspieszenie przyjęcia pacjenta do Szpitala może nastąpić jedynie w razie pogorszenia się stanu zdrowia oraz w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wpisywania pacjenta na listę oczekujących Wpisanie na listę oczekujących następuje po uprzednio wyrażonej przez pacjenta zgodziena umieszczenie go na liście.

 

4.  Dokumenty uprawniające do przyjęcia, do leczenia szpitalnego:

          a)  na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne (kierujący dołącza do wystawionego skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania),

          b)  w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia bez wymaganego skierowania.

 

5.  Przyjęcie do Szpitala może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze, w przypadkach uzasadnionych medycznie.

 

6.  Przyjęcia do Szpitala odbywają się w trybie nagłym lub planowym tj.:

          a)  w przypadku przyjęć w trybie nagłym, przyjęcie do szpitala następuje przez Szpitalny Oddział Ratunkowy,

          b)  w przypadku przyjęcia w trybie planowym, przyjęcie do szpitala następuje przez Izbę Przyjęć Szpitala.

 

7.  Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szpitala – zgodnie z art. 49 – 50 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest dokument posiadającynastępujące dane:

         a)  imię i nazwisko,

         b)  datę urodzenia,

         c)  nr PESEL,

         d)  numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego,

         e)  dwu znakowy kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej,

         f)  datę ważności karty,

         g)  numer identyfikacyjny karty.

Funkcję karty może pełnić również inny dokument posiadający ww. dane.

Natomiast w przypadku zdarzenia nagłego, dokument o którym mowa, należy dostarczyć w terminie 7 dni od zakończenia udzielania świadczenia.

 

8.  W przypadku gdy pacjent jest małoletni, częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony, nieprzytomny lub w stanie ograniczonej świadomości, zgodę na przyjęcie do Szpitala może wyrazić przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny albo opiekun faktyczny.  

 

9.  W przypadku pacjentów dorosłych nieprzytomnych przyjmowanych do Szpitala
i nie posiadających przedstawiciela ustawowego, uznaje się, że rolę opiekuna faktycznego pełni lekarz rejonowej stacji pogotowia ratunkowego.

 

10.  Przy przyjęciu do Szpitala zakładana jest historia choroby pacjenta oraz uzyskiwana jest pisemna zgoda od pacjenta lub osoby wyrażającej zgodę w jego imieniu, na przyjęcie
do Szpitala.

 

11.  Po przyjęciu w oddział szpitalny personel medyczny udziela informacji pacjentowi
na temat:

       a)  praw pacjenta oraz jego obowiązków,

       b)  topografii oddziału,

       c)  ramowego planu dnia w oddziale, w tym godzin wizyt lekarskich, godzin wykonywania zabiegów pielęgniarskich, godzin posiłków,

       d)  wymogów dotyczących odwiedzin.

 

12.  Wypisanie pacjenta ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

       a)  gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

       b)  na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

       c)  gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia innych osób.

29,175 total views, 21 views today