Wyszukiwanie treści
Szukaj

Fundusze Europejskie – Program Regionalny

Logo Fundusze Europejskie - Program regionalny

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.:

 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

 

Cele projektu:
Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

 

Planowane efekty:
53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.
Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.
Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

 

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

 

Logo Fundusze Europejskie - Program regionalny

 

Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu”

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do świadczeń realizowanych przez Szpital

 

Opis przedmiotu projektu:
Realizacja projektu zapewni gotowość techniczną i zwiększy dostępność usług gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych (rejestr zdarzeń med. i EDM, akwizycja danych
pacjentów, Elektron. wymiana zleceń i wyników), komunikacji elektron. (teleradiologia)

 

Kluczowymi elementami projektu są:

 

1) budowa i wdrożenie usług elektron.:
Rejestr zdarzeń med. i EDM
Elektroniczna wymiana zleceń i wyników;
Akwizycja danych pacjentów;
Telemedyczna analityka danych obrazów. med..

 

2) niezbędne dla wytwarzania i udostępniania usług elektron. doposażenie środowiska informatycznego SPZOZ im. Strusia w Poznaniu w zakresie:
Infrastruktury sprzętowej dla wytwarzania usług elektronicznych
(serwery, switche, macierz, tablety);
Infrastruktury programowej przetwarzania danych dla usług elektron.;
Infrastruktury systemowej dla wytwarzania usług elektron.
(urządzenie Wysokiego Poziomu Bezpieczeństwa, licencja oprogramowania, Transmisja video z sal operacyjnych (zestaw sprzętowo-programowy z instalacją), Archiwizacja i zabezpieczanie danych (licencja oprogramowania))

 

Wartość projektu: 2.607.248,86 zł
Kwota dofinansowania: 1 869 876,75 zł

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ

3,839 total views, 3 views today