Wyszukiwanie treści
Szukaj

BHP

Lokalizacja:

blok D, piętro 1, pokój 150

Opis:

Pracownicy:

Specjalista ds. BHP mgr Maciej Maciejewski

Zadania służby BHP określa Rozporządzenie RM z 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.109, poz.704 ze zm.).

Główne zadania :

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 • sporządzanie i przedstawianie co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w opracowaniu planów modernizacji i przekazywaniu do użytku nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp,
 • udział w opracowywaniu regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie instruktażu ogólnego bhp,
 • nadzór w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych występujących w środowisku pracy,
 • przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz prowadzenie rejestrów zleconych pomiarów ,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną,
 • uczestnictwo w pracach komisji bhp.
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
Dane kontaktowe:
tel 61 8739 296
bhp@szpital-strusia.poznan.pl

2,736 total views, 5 views today