Wyszukiwanie treści
Szukaj

Dział Służb Pracowniczych

Lokalizacja:

blok D, piętro 2

Kierownik działu

Magdalena Kaczmarek

Zadania Działu:
  1. Do zadań działu należy w szczególności:

a. administrowanie aktami osobowymi,

b. czynności związane z przyjęciem pracownika do pracy: rekrutacja, zawieranie i rozwiązywanie umów

o pracę,

c. czynności związane z zatrudnieniem pracowników;

– ewidencja i rozliczanie czasu pracy,

– kierowanie pracowników na lekarskie badania kontrolne / okresowe

– sporządzanie dokumentacji wypłat nagród jubileuszowych,

– sporządzanie wniosków emerytalnych, rentowych,

– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,,

– przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,

d. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanowisk i uposażeń,

e. system „Płatnik” (rejestrowanie i wyrejestrowanie pracownika),

f. ewidencja danych osobowych pracowników do celów obrony,

g. prowadzenie rejestru osób niepełnosprawnych i zatrudnionych w warunkach szczególnych,

h. prowadzenie rejestru umów zleconych / o dzieło / kontraktowych,

i. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy,

j. archiwizowanie dokumentów Działu,

k. sprawozdawczość własna i dla potrzeb innych komórek organizacyjnych,

l. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rezydentów i stażystów (korespondencja z Izbą Lekarską,

Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Zdrowia, zawieranie umów, przedłużanie,

rozwiązywanie, urlopy, absencje, staże itp.),

ł. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym

regulaminem, a w szczególności:

– określenie potrzeb socjalno-bytowych załogi,

– współdziałanie przy ustalaniu zasad podziału Zakładowego Funduszu Socjalnego,

– organizowanie różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin,

– prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej działalności socjalnej,

– prowadzenie ewidencji wykorzystanych przez pracowników środków z ZFŚS,

– współpraca z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych

m. przestrzeganie procedur w zakresie systemu Zarządzania Jakością,

n. prowadzeni postępowań w przedmiocie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne:

– przygotowanie procedury postępowań,

– opracowanie umów o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz uzyskanie opinii radcy

prawnego w tym zakresie,

– przygotowanie i prowadzenie postępowania,

– zawarcie umów,

– administrowanie dokumentami.

 

Dokumenty CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@szpital-strusia.poznan.pl

Z klauzulą obowiązku informacyjnego Kandydaci mogą zapoznać się tutaj

Dane kontaktowe:
Kierownik
Magdalena Kaczmarek
61 8739 304
mkaczmarek@szpital-strusia.poznan.pl
z-ca
Justyna Abramczyk
61 8739 034
jabramczyk@szpital-strusia.poznan.pl
e-mail kadry@szpital-strusia.poznan.pl
Sekcje:
Sekcja Spraw osobowych i Zatrudnienia
Stanowisko ds. Socjalnych

10,554 total views, 13 views today