Wyszukiwanie treści
Szukaj

Dodaj opinię


INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SPZOZ w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 (61-285,Poznań), KRS: 0000002025, NIP: 7781350016, REGON: 000306331, Tel: +48 61 873 90 00.

  2. Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem email: iod@szpital-strusia.poznan.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona danych osobowych.

  3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podawane w powyższym formularzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażanej przez Pana/Panią zgody, w celu promowania działalności Szpitala, do czasu wycofania wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3 oraz osoby odwiedzające stronę internetową Szpitala.

  5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

  7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  8. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

  9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3.

3,760 total views, 2 views today